Conference introduction
Organization committee
Organization Committee

Chief: Jianchao Liu, Yingchang Cao, Hongjin Guo, Lijun Lu, Wanhong Chen, Yixiang Li

Deputy head: Yaozhong Yang, Ling HAN, Caili Dai, Rongxi Li, Zhihong Li

Executive director: Bo XIAO, Hongjie Duan, Zhan LIU, Jingquan Wang, Zhiliang Gao

General secretary: Yuanzong Li, Peichuan Xu, Yongliang Bai

Members: Xiaochen Li, Qi WANG, Ying PENG, Guohua Yang, Weigeng Cui, Yuan(Tracy)Lee, Yang SUN

 

Conference affairs group 

Head: Zhiliang Gao

Deputy head: Hongjie Duan, Yuanzhong Li, Zhan LIU, Qi WANG, Weigeng Cui

General secretary: Yuan (Tracy) Lee,  Xiaochen Li,  Yongliang Bai, Yang SUN

Members: Haimeng Yuan, Haoyao Liu, Zhiliang He, Chongyan Zhang, Rongbin Zhu, Xianfeng Xu, Fen XING